لیسانس ریاضی کاربردی گرایش انفورماتیک 

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی معماری 

کارشناس ارشد عمران سازه دانشگاه پلی تکنیک کیف اکراین

دانشجوی دکتری عمران دانشگاه غازی آنکارا

دانشجوی دکتری MBA دانشگاه تهران