لیسانس ریاضی کاربردی گرایش انفورماتیک 

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی معماری 

کارشناس ارشد عمران سازه 

دانشجوی دکتری عمران دانشگاه غازی آنکارا