ائتلاف نه به فساد از جنس ائتلاف های گفتمانی است که حد و مرزی برای فعالیت خود نمی شناسد. این ائتلاف برآمده از مطالبات عمومی و به حق مردم در مبارزه با رانتخواری ها و فسادهای سازمان یافته در شهرداری  وشورای شهر و از طرفی استوار بر مدارهای عقلانیت سیاسی است .
 
چه اینکه اعضای این ائتلاف اعتقاد راسخ دارند اگر امروز در شورای شهر پنجم تبریز در مقابل فساد نجنگیم فردا در مناسبات جهانی و منطقه ای  در مقابل دشمنان این ملت بایستی سر تعظیم فرود آوریم. چه اینکه نقطه قوت اساسی این نظام اعتماد مردم به نظام و انسجام ملی حاکمان و مردم است و هر مساله ای مانند فساد،  این انسجام  را سست نماید به مثابه خیانتی است بزرگ به داشته ها و آرزوهای ملی .

 
 مهندس محمد اشرف نیا، دکتر علی آجودان زاده، دکتر ایران آهور، مهندس داوود امیرحقیان، دکتر محمد ایرجیان، دکتر اسرافیل بالائی، مهندس عبدالله تقی پور،سردار محمد حسین جعفری، دکتر روح الله جهانگیری،مهندس علیرضا رنجی پور، مهندس کریم سامبرانی و دکتر علی شیاری اعضای این ائتلاف هستند.
 
گفتنی است این ائتلاف پس از بررسی های چند ماهه با امضای تفاهم میثاق نامه تکمیل و آغاز به فعالیت نموده است.

Comments are closed.