عملکرد مهندس نیما ستارزاده امینی در سالهای قبل

 

 1. مدیر عامل شرکت عمرانی پارلا سازه آذربایجان
 2. مدیر عامل شرکت اومای آلتین آذر
 3. مدیر موسسه آموزشی /فرهنگی /غیر انتفاعی آذرشکوه زبان
 4. رئیس هیئت مدیره شرکت معماری اکور
 5. رئیس هیئت مدیره شرکت آرت دیزاین
 6. عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت تسهیل گستر ویژن
 7. مسئول سابق فنی و حرفه ای پایگاه دوم شکاری
 8. مدیر فنی و عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور ساختار طرح آذر
 9. صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی و نشریه ی طرح آرا
 10. مولف کتاب بازگشت به طبیعت 
 11. مقاله در مورد باز زنده سازی مسکن با رویکرد حس دلبستگی و سنت در بافت فرسوده ی تبریز
 12. مشاور عمران و آبادانی استان انتصاب توسط سفیران صلح